دکتر غزال بیت حردان

دکتر غزال بیت حردان

عضو سازمان رسمی نظام پزشکی کشور
جراح – دندانپزشک درمان ریشه، ترمیمی و زیبایی